Prijava radova

Prijava apstrakata

Prijava radova

Krajnji rok za slanje apstrakata je 10. Maj, 2022. Nakon ovog datuma sažeci neće biti prihvaćeni.

Drag and drop files here or Browse
 1. Apstrakt treba pisati na službenim jezicima koji se koriste u Bosni i Hercegovini i na engleskom jeziku.
 2. Apstrakt poslati kao Word (.doc .docx) dokument.
 3. Apstrakt može imati najviše 300 riječi bez naslova i autora. U apstrakte ne treba postavljati fotografije i/ili tabele.
     U slučaju prekoračenja limita riječi apstrakt će biti prilagođen za štampu u Knjigu apstrakata.
     Na obrascu za apstrakte potrebno je označiti samo jednu od ponuđenih tema.
 4. Apstrakte pisati u fontu Times New Roman, veličine fonta 12pt, u proredu 1.5.
 5. Naslov pisati velikim slovima (CAPS) Times New Roman, bold, 12pt.
 6. Napisati puno prezime i ime i afilijaciju autora i svih koautora. Podvući ime i prezime autora koji će prezentovati.
     Dozvoljeno je najviše do pet koautora. Potrebno je naznačiti kontakt e-mail adresu prezentujućeg autora radi dalje korespondencije.
 7. Apstrakt treba sadržavati:
     Uvod, Cilj, Metode, Rezultate i Zaključke (kod prikaza slučaja umjesto Rezultati napisati kratak opis slučaja).
 8. Najviše do četiri ključne riječi.
 9. Koristiti standardne skraćenice, a nove skraćenice definisati u zagradi nakon prve upotrebe u tekstu.
10. Apstrakt može biti prikazan kao poster prezentacija ili usmeno izlaganje (na obrascu za apstrakte naznačite da li apstrakt šaljete
     za oralnu ili poster prezentaciju).

Poslednje objavljeno

Kontakt info

Univerzitetski klinički centar
Republike Srpske

12 beba bb, Banja Luka

Tel: +387 51 342 100

Fax: +387 51 342 100

Email: info@udruzenjenefrologa.org

JIB: 4401663190007

Predsjednik udruženja: Dr  Goran Topić
goran.topic@udruzenjenefrologa.org

Sekretar udruženja: Dr Dragana Bubić
dragana.bubic@udruzenjenefrologa.org