Na osnovu odredbe člana 10. Zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske ("Službeni glasnik RS", broj: 52/01), Skupština Udruženja nefrologa Republike Srpske na Osnivačkoj skupštini održanoj dana 06.12.2002. godine donijela je

S T A T U T
UDRUZENJA NEFROLOGA REPUBLIKE SRPSKEOPŠTE ODREDBE

Član 1.

Udruženje svoju djelatnost obavlja pod nazivom: "Udruženje nefrologa Republike Srpske" - Banja Luka (u daljem tekstu: Udruženje).


Član 2.

Udruženje je samostalno, dobrovoljno, humanitarno i neprofitabilno udruženje građana za ostvarivanje zajedničkih interesa u razvijanju zdravstvenih i drugih društvenih aktivnosti iz oblasti medicine.


Član 3.

Udruženje je osnovano na Skupštini dana 06.12.2002. godine i djeluje na području Republike Srpske.
Sjedište Udruženja je u Banjoj Luci, Odjeljenje za nefrologiju, Klinički centar Banja Luka, ul. 12 beba bb.


Član 4.

Udruženje ima svojstvo pravnog lica.
Udruženje ima svoj pečat okruglog oblika promjera 30 mm unutar koga je natpis Udruženje nefrologa Republike Srpske".
U sredini pečata su stilizovani bubreg i dijalizator, tekst pečataje ispisan na srpskom jeziku ćiriličnim pismom.
Amblem Udruženja i značka su četvrtastog oblika zaobljenih ivica sa stilizovanim bubregom i dijalizatorom u sredini i kružnim tekstom "Udruženje nefrologa Republike Srpske".


Član 5.

Udruženje zastupa i predstavlja Predsjednik Udruženja, a u njegovom odsustvu Potpredsjednik Predsjedništva Udruženja.
Posebnom Odlukom Predsjedništvo Udruženja može odrediti nekog od članova Predsjedništva da zastupa ovo Udruženje po određenom pitanju, uz uslov da su Predsjednik i Potpredsjednik spriječeni da po tom pitanju zastupaju Udruženje.
Za pojedina pitanja koja nisu predmet djelatnosti ovog Udruženja može se angažovati treće lice sa potrebnim znanjima da zastupaju interese ovog Udruženja.CILJEVI I ZADACI UDRUŽENJA

Član 6.

 • Kontinuirano i stručno usavršavanje članova, blagovremena primjena savremenih naučnih dostignuća u svakodnevnoj praksi iz oblasti nefrologije;
 • Edukacija stanovništva vezano za probleme bubrežnih oboljenja;
 • Razvijanje saradnje sa drugim specijalističkim udruženjima u okviru Društva doktora medicine Republike Srpske;
 • Podsticanje organizovanog naučno–istraživačkog rada u svim oblicima iz oblasti nefrologije;
 • Organizovanje naučnih skupova iz oblasti nefrologije;
 • Saradnja sa sličnim udruženjima u svijetu;
 • Učestvovanje u radu Društva doktora medicine Republike Srpske.
 • Saradnja sa Zdravstvenom komorom Republike Srpske.ČLANSTVO

Član 7.

Članovi mogu biti redovni, počasni i pomažući (dobrotvorni).
O prijemu, ali i o isključenju članova Udruženja odlučuje Predsjedništvo.


Član 8.

Redovni članovi Udruženja mogu biti doktori medicine kao i drugi naučni i stručni radnici koji su svojim radom doprinijeli ostvarivanju ciljeva Udruženja.
O prijemu u članstvo odlučuje Skupština. Svi članovi Udruženja imaju ista prava i obaveze. Svim primljenim članovima izdaje se članska karta Udruženja.


Član 9.

Počasni član Udruženja može postati svaki doktor medicine, naučni i prosvjetni radnik kao i ostali građani RS ili strani državljani koji svojim radom doprinesu razvoju medicinske struke u oblasti medicine. Počasne članove bira Skupština.


Član 10.

Pomažući član (dobrotvor Udruženja) može postati svaki građanin koji pokloni Udruženju imovinu ili finansijska sredstva. Odluku o imenovanju donosi Skupština Udruženja.


Član 11.

Način uplate i visina članarine utvrđuju se posebnom odlukom.


Član 12.

Članovi Udruženja imaju prava da učestvuju u radu Udruženja posredno odnosno da mogu birati i mogu biti birani u organe Udruženja kao i da imaju pravo da o radu Udruženja budu pravilno i u potpunosti informisani.
Dužnosti članova Udruženja su:
 • Izvršavanje zadataka određenih ovim Statutom;
 • Izvršavanje odluke Udruženja;
 • Redovno plaćanje članarine.Član 13.

Isključenje iz članstva Udruženja može uslijediti zbog grube povrede odredbi ovog Statuta kao i teže povrede i narušavanje ugleda Udruženja.ORGANI UDRUŽENJA

Član 14.

Udruženje ima Skupštinu, Predsjedništvo od 7 članova koga bira Skupština i Nadzorni odbor od 3 člana koga bira Skupština. Skupština bira Predsjednika Skupštine, koji je ujedno i Predsjednik Predsjedništva, na mandat od dvije godine.
Nadzorni odbor prati provođenje Statuta i drugih akata Udruženja, kontroliše zakonitost u poslovanju finansijskim i materijalnim sredstvima Udruženja.


Član 15.

Mandat organa Skupštine traje 4 godine.
Niko ne može biti biran u organe više od dva puta uzastopno.


Član 16.

Skupština se održava najmanje jednom godišnje, a Izborna svake 4 godine.
Odluku o sazivanju Skupštine donosi Predsjedništvo. Skupštinu saziva Predsjednik, odnosno Potpredsjednik Udruženja.


član 17.

Skupština može raditi i donositi pravno valjane odluke samo ako je prisutno više od polovine članova, a odluke se donose većinom glasova prisutnih.


Član 18.

Skupština ovog Udruženja:
 • donosi Statut Udruženja, kao i izmjene i dopune Statuta;
 • donosi i druga opšta akta Udruženja predviđena ovim Statutom;
 • odlučuje o saradnji ovog Udruženja sa drugim udruženjima iz zemlje i inostranstva, pripajanju, razdvajanju, prestanku rada Udruženja i drugim statusnim promjenama;
 • bira i razrješava predsjednika, podpredsjednika i članove Predsjedništva Udruženja, kao i lica ovlašćena za zastupanje Udruženja;
 • bira i razrješava Nadzorni odbor Udruženja;
 • donosi godišnji program rada Udruženja;
 • razmatra i potvrđuje finansijski izvještaj o radu donijet od strane Predsjedništva Udruženja ili drugog ovlaštenog lica, i
 • donosi i druge odluke o značajnim pitanjima koja nisu u nadležnosti Predsjedništva Udruženja ili Nadzornog odbora.


Član 19.

Predsjedništvo je izvršni organ Skupštine Udruženja koji rukovodi radom Udruženja u periodu između dvije sjednice Skupštine.
Predsjedništvo za svoj rad odgovorno je Skupštini i dužno je obavještavati Skupštinu o svom radu.
Predsjedništvo ima sedam (7) članova koje bira i opoziva Skupština sa mandatnim periodom od četiri (4) godine.
Predsjedništvo iz svojih redova bira potpredsjednika i sekretara na period od jedne (1) godine. Sekretar za svoj rad odgovara Predsjedništva.
Nadležnosti predsjedništva su: priprema prijedloga opštih akata, priprema prijedloga godišnjeg plana i programa rada, godišnjeg finansijskog plana poslovanja, podnošenje Skupštini godišnjeg finansijskog izvještaja i završnog računa, godišnjeg izvještaja o radu i obavlja sve druge operativne i tekuće poslove iz svoje nadležnosti (priprema sjednice Skupštine, sprovodi program odnosno politiku Udruženja, zaključke i druge odluke donijete na sjednicama Skupštine, upravlja imovinom Udruženja pažnjm dobrog privrednika i ostalo).


Član 20.

Skupština radi praćenja ostvarivanja zakonitosti u radu i poslovanju Udruženja obrazuje Nadzorni odbor.
Nadzorni odbor ima tri (3) člana i biraju se iz reda članova Udruženja. Mandat članova Nadzornog odboraje četiri (4) godine.
Nadzorni odbor podnosi Skupštini izvještaj o svom radu najmanje jedanput godišnje.
Prijedloge, stavove i mišljenja Nadzorni odbor utvrđuje većinom članova Nadzornog odbora.SREDSTVA

Član 21.

Sredstva za rad Udruženja ostvaruju se od:
 • Članarine;
 • Dobrovoljnih priloga i poklona;
 • Izdavanja publikacija u skladu sa zakonom o izdavačkoj djelatnosti;
 • Pomoći dotacija radnih ljudi, građana, organizacija i zajednica.


Član 22.

Udruženje koristi sredstva za ostvarivanje zadataka na način i prema uslovima utvrđenim Statutom i zakonskim propisima.


Član 23.

Sva pokretna i nepokretna imovina koju Udruženje stekne u toku svoga rada vlasništvoje Udruženja.
Nakon prestanka rada Udruženja njegova imovina postaje vlasništvo subjekta koga odredi Skupština.


Član 24.

Sredstvima Udruženja raspolaže Skupština.
Predsjednik i sekretar Skupštine imaju pojedinačno naredbodavno pravo u pogledu raspolaganja sredstvima Skupštine, a na osnovu njenih odluka.


Član 25.

Rad Udruženjaje javan.


Član 26.

Javnost u radu obezbjeđuje se dostavljanjem poziva za sjednice Skupštine i značajnije manifestacije koje se organizuju predstavnicima sredstavajavnog informisanja kao i drugim organizacijama sa kojima Udruženje sarađuje.
Samo u slučajevima gdje postoji mogućnost povrede ljekarske tajne može se isključiti princip javnosti u radu.


Član 27.

Skupština može donijeti odluku o udruživanju sa drugim udruženjima Društva doktora medicine Republike Srpske i drugim udruženjima iz inostranstva.PRESTANAK RADA

Član 28.

Udruženje prestaje sa radom:
 • Na osnovu odluke Skupštine Udruženja;
 • U slučajevima određenim zakonom.PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

član 29.

Izmjene i dopune ovog Statuta predlaže Predsjedništvo Udruženja i donose se po istom postupku kao za donošenje samog Statuta.


Član 30.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini Udruženja.


PREDSJEDNIK SKUPŠTINE  
UDRUZENJA NEFROLOGA RS
Mr. sc. dr Vlastimir Vlatković
Broj: 02/2002.
Banja Luka, 06.12.2002. godine.


Poslednje objavljeno

Kontakt info

Univerzitetski klinički centar
Republike Srpske

12 beba bb, Banja Luka

Tel: +387 51 342 100

Fax: +387 51 342 100

Email: info@udruzenjenefrologa.org

JIB: 4401663190007

Predsjednik udruženja: Dr  Goran Topić
goran.topic@udruzenjenefrologa.org

Sekretar udruženja: Dr Dragana Bubić
dragana.bubic@udruzenjenefrologa.org