POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE UDRUŽENJA NEFROLOGA REPUBLIKE SRPSKE

Na osnovu člana 16. Statuta UNRS-a od 14. oktobra 2021. godine Skupština Udruženja nefrologa Republike Srpske  na sjednici održanoj dana 14.10.2021. godine prihvata

 

POSLOVNIK O RADU

SKUPŠTINE UDRUŽENJA NEFROLOGA REPUBLIKE SRPSKE

 

I. Opšte odredbe

Član 1.

Ovim Poslovnikom uređuje se rad Skupštine udruženja nefrologa Republike Srpske na sjednicama Skupštine, sazivanje sjednice, način donošenja odluka, kao i način kandidovanja, izbora i razrješenja tijela Skupštine UNRS. Poslovnik o radu Skupštine udruženja usklađen je sa Statutom.

 

II. Rad Skupštine Saziv Skupštine

Član 2.

Sjednicu Skupštine saziva predsjednik udruženja , uz saglasnost Upravnog odbora. Skupština može biti redovna i vanredna, a prema sadržaju osnivačka  ili izborna.
Pozive za Skupštinu udruženja potrebno je poslati svim  članovima najmanje 15 dana prije održavanja Skupštine. Pozivi se šalju članovima koji se do tog vremena nalaze  na spisku članova UNRS i uredno plaćaju članarinu.

Skupštinu čine svi dosadašnji članovi udruženja.
Novoizabranim članovima Skupštine mandat započinje dan nakon održavanja izborne Skupštine i traje 4 godine, tj. do završetka sljedeće izborne Skupštine.

 

Kvorum

Član 3.

Skupština može zasjedati i donositi odluke ako sjednici prisustvuje najmanje polovina plus jedan član (kvorum).

Ako do početka Skupštine nije prisutan dovoljan broj članova, čekaće se jedan sat i tada Skupština može odlučivati ako je na sjednici prisutna trećina članova.

Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.

Ukoliko je skupština izborna, članovi udruženja mogu dostaviti punomoć kojom će ovlastiti opunomoćenika da glasa za davaoca punomoći. Opunomoćenik može biti jedino redovni čaln udruženja

 

Radno predsjedništvo

Član 4.

Predsjednik udruženja otvara Skupštinu te predlaže izbor radnog predsjedništva. Radno predsjedništvo rukovodi radom Skupštine.

Čini ga najmanje pet članova (predsjednik i četiri člana), koji se biraju između članova na Skupštini javnim glasanjem, na prijedlog Upravnog odbora i dopunjuje na prijedlog članova na Skupštini.

Ako je Skupština izborna, kandidati za predsjednika i sekretara udruženja ne mogu biti članovi radnog predsjedništva i ostalih tijela Skupštine.

 

Član 5.

Predsjednik radnog predsjedništva u nastavku rada predsjedava sjednicom Skupštine.

Predsjednik radnog predsjedništva čita prijedlog dnevnog reda Skupštine, predlaže zapisničara, koji utvrđuje prisutnost potrebnog broja članova (kvorum).

Ako članovi imaju prijedlog za dopunu dnevnog reda, prijedlog se daje na glasanje.

Nakon što se prihvati prijedlog za dopunu dnevnog reda, predsjednik radnog predsjedništva daje na glasanje dopunjeni prijedlog dnevnog reda

 

Izborna komisija

Član 6.

Ako je Skupština osnivačka ili izborna, predsjednik radnog predsjedništva predlaže izbornu komisiju.

Izborna komisija se sastoji od najmanje pet članova udruženja, a imenuje ga Skupština javnim glasanjem.

Izborna komisija između sebe bira predsjednika komisije koji rukovodi glasanjem.

 

Vođenje sjednice Skupštine

Član 7.

Pridržavajući se utvrđenoga dnevnog reda, predsjednik radnog predsjedništva otvara raspravu o pojedinoj tački dnevnog reda i daje riječ članovima Skupštine.

Predsjednik radnog predsjedništva ima pravo vremenski ograničiti izlaganje pojedinog člana Skupštine.

Ako je njegovo izlaganje duže od dogovorenoga vremenskog ograničenja, predsjednik radnog predsjedništva će ga opomenuti, a ako nastavi izlagati i nakon toga, predsjednik radnog predsjedništva će mu oduzeti riječ.

Svaki član ima pravo na repliku u trajanju od 1 minute.

Ako replika bude duža od 1 minute, predsjednik radnog predsjedništva će oduzeti riječ članu koji replicira.

 

Izvještaj

Član 8.

Na sjednici Skupštine godišnje pisani izvještaj o radu podnose predsjednik i sekretar udruženja. Ako je skupština izborna podnosi se izvještaj o radu za protekli četverogodišnji mandat.

Predsjednik radnog predsjedništva nakon svih podnesenih izvještaja otvara raspravu. Nakon podnesenih izvještaja i provedene rasprave glasa se o izvještajima.Izbor tijela udruženja

Član 9.

Ako je Skupština izborna, predsjednik radnog predsjedništva predlaže razrješenje svih članova radnih tijela udruženja koje bira Skupština te prijedlog stavlja na glasanje.

Nakon razrješenja dosadašnjeg vodstva slijedi predstavljanje novih kandidata, predsjednika i sekretara udruženja i prezentacija zajedničkog programa rada za budući mandat.

Predsjednik, i najmanje 5, a najviše 7 članova Upravnog odbora biraju se na sjednici Skupštine udruženja.

Kandidat za predsjednika i sekretara ne može biti istovremeno na listi kandidata članova Upravnog odbora.

Član 10.

Za predsjednika i sekretara udruženja može biti izabran član udruženja, koji je najmanje pet godina redovni član udruženja. Pojam redovnog člana podrazumijeva da kandidat mora biti član udruženja najmanje pet godina neprekidno, računajući unazad od dana podnošenja kandidature.

Predsjednik, sekretar i članovi Upravnog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine.

Ista osoba može biti izabrana za predsjednika i sekretara najviše dva puta zaredom. U treći mandat mogu biti izabrani samo ako dobiju dvotrećinsku većinu glasova Skupštine udruženja.

Skupština bira predsjednika i sekretara na osnovu izloženoga zajedničkog programa.

Kandidati za predsjednika i sekretara udruženja moraju svoje prijave dostaviti sekretaru udruženja najmanje mjesec dana prije zasjedanja Skupštine.

Uz prijavu za predsjednika i sekretara mora biti priložena lista s imenima i prezimenima te adresama i potpisima najmanje deset članova udruženja koji podržavaju kandidaturu.
Prijava kandidata koja ne odgovara uslovima neće se smatrati ispravnom te će se odbaciti.

Sekretar udruženja provjerava ispravnost prijave i podnosi Upravnom odboru listu kandidata na prihvatanje.

Upravni odbor utvrđuje listu kandidata te priprema glasačke listiće s imenima kandidata poredanim po abecednom redu.

 

Postupak glasanja na izbornoj Skupštini

Član 11.

Na izbornoj sjednici Skupštine udruženja izborna komisija objavljuje listu kandidata poredanih po abecednom redu.

Svaki kandidat za predsjednika udruženja i sekretara udruženja ima pravo predstaviti svoj program u usmenom izlaganju koje ne može biti duže od 10 minuta.

Član 12.

Ako se postupak glasanja provodi sa samo jednim kandidatom za predsjednika i sekretara, da bi bio izabran, kandidat treba dobiti natpolovičnu većinu glasova prisutnih članova Skupštine udruženja.

Ako su se za izbor predsjednika i sekretara prijavila dva kandidata, a u prvom krugu nijedan ne dobije natpolovičnu većinu glasova prisutnih članova, u drugi krug ide kandidat koji je dobio veći broj glasova u prvom krugu glasanja. Da bi bili izabrani, kandidati za predsjednika i sekretara moraju u drugom krugu dobiti natpolovičnu većinu glasova prisutnih članova Skupštine udruženja.

Ako su se za izbor predsjednika i sekretara prijavila tri ili više kandidata, a nijedan u prvome krugu glasanja ne dobije natpolovičnu većinu glasova prisutnih članova, u drugi krug idu dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova u prvom krugu glasanja. Da bi bili izabrani, kandidati moraju u drugom krugu dobiti natpolovičnu većinu glasova prisutnih članova Skupštine udruženja.

Ako u drugom krugu glasanja nijedan od dva kandidata ne dobije natpolovičnu većinu glasova, glasanje se ponavlja u trećem krugu.

U treći krug ide kandidat koji u drugom krugu dobije više glasova.

Da bi bili izabrani, kandidati za predsjednika i sekretara moraju u trećem krugu dobiti natpolovičnu većinu prisutnih članova Skupštine udruženja.

Ako ni nakon trećeg kruga kandidat ne dobije natpolovičnu većinu, izborna komisija utvrđuje da nije uspio postupak izbora predsjednika i sekretara.

Postupak izbora skida se s dnevnog reda te se cijeli postupak od prijave do izbora ponavlja u roku od dva mjeseca, a sjednicu Skupštine saziva dosadašnji Upravni odbor udruženja.

 

Član 13.

Nakon provedenog postupka glasanja izborna komisija prebrojava glasove i utvrđuje rezultate glasanja. Rezultati glasanja pismeno se utvrđuju uz potpis članova izborne komisije na ovjerenom popisu članova  Skupštine udruženja.

Član 14.

Nakon završene rasprave i provedenog glasanja te  nakon  što  izborna komisija  podnese  izvještaj o izabranim kandidatima, novoizabrani predsjednik stručnog udruženja pozdravlja članove  Skupštine.


Zaključenje Skupštine

Član 15.


Nakon što je iscrpljen dnevni red i zaključena rasprava, radno predsjedništvo izrađuje prijedlog zaključaka Skupštine udruženja, u skladu sa dnevnim redom sjednice Skupštine, a prema rezultatima održane rasprave.

Predsjednik radnog predsjedništva stavlja zaključke na glasanje. O prijedlogu zaključaka Skupština odlučuje javnim glasanjem. Prihvaćeni zaključci sastavni su dio zapisnika.
Zapisnik potpisuju zapisničar i predsjednik radnog predsjedništva.

 

 III. Prelazne i završne odredbe

Član 16.

Na pitanja koja nisu uređena ovim Poslovnikom primjenjuju se odredbe Statuta udruženja nefrologa Republike Srpske.

Član 17.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja na sjednici Skupštine udruženja nefrologa Republike Srpske.

 

 

U Banja Luci, 14.10.2021.                                                                                                                                                                           Dr Goran Topić
                                                                                                                                                                                                              Predsjednik Udruženja nefrologa Republike Srpske

 

 

Poslednje objavljeno

Kontakt info

Univerzitetski klinički centar
Republike Srpske

12 beba bb, Banja Luka

Tel: +387 51 342 100

Fax: +387 51 342 100

Email: info@udruzenjenefrologa.org

JIB: 4401663190007

Predsjednik udruženja: Dr  Goran Topić
goran.topic@udruzenjenefrologa.org

Sekretar udruženja: Dr Dragana Bubić
dragana.bubic@udruzenjenefrologa.org